dzisiaj jest: 21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
 
Urząd Gminy
w Przesmykach
tel. +48 (25) 641-23-11
ugprzesmyki@e-bip.pl
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach powołany został uchwałą Rady Gminy Przesmyki Nr III/15/90 z dnia 28 czerwca 1990r.
Zatrudnia obecnie 6 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach, działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.),
4. innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej,
5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
6. ustawy z dn. 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)
7. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach – uchwała
Nr IV/36/2003 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2003r.
8. Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Przesmykach – uchwała Nr IV/37/2003 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2003r.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy. Podstawowym celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Przesmyki przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki,  możliwości i uprawnienia.

.

Kierownik jednostki: Bogusława Małgorzata Górska

zosz

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach
11 Listopada 5, 08-109 Przesmyki
tel. / faks: (25) 641 23 87
Adres e-mail: gopsprzesmyki@gazeta.pl


Przesmyki mapa dojazdu:

przesmyki

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 01.01.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Ustawa określa m. in. zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny a także sposób przyznawania im uprawnień.
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:
1)    do ukończenia 18 roku życia;
2)    do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3)    bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast przez dziecko należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny, przyznawana i wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Wójta Gminy Przesmyki.
Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, tzn. zostanie na niej umieszczone imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, jego numer PESEL, termin ważności Karty, numer Karty, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. Zmiana zawartych w Karcie danych oraz zmiana miejsca zamieszkania wymagać będzie przyznania nowej Karty.
W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18  roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Przyznanie Karty nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa wydania Karty będzie następować w drodze decyzji administracyjnej.

W Gminie Przesmyki przyjmowaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach, przy ul. 11 Listopada 5.

Wniosek - wydanie Karty Dużej Rodziny

--> Zapraszamy na stronę Rodzina.gov.pl

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA